This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
This project has been funded with the support of the Erasmus+ Programme

Partneri

Dr. Josef RAABE Slovensko (SR)

Nakladateľstvo RAABE Slovensko bolo v roku 1999 založené ako organizačná zložka českého nakladateľstva na Slovensku. V januári 2005 nastalo jeho osamostatnenie a odvtedy firma pôsobí ako spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo je členom skupiny Klett, ktorá je dnes jedným z vydavateľských lídrov v oblasti vzdelávania v Európe.

Skupina Klett sídli v Stuttgarte v Nemecku. So svojimi 59 spoločnosťami v 34 lokalitách v 15 krajinách je skupina Klett jednou z popredných vzdelávacích spoločností v Európe. RAABE poskytuje kvalitné a nadčasové informácie najmä pre riaditeľov materských, základných a stredných škôl, všetkých pedagogických a iných zamestnancov školstva a tiež pre všeobecných a odborných lekárov. Zámerom nakladateľstva je byť profesionálnym a spoľahlivým partnerom v riešení špecifických i každodenných potrieb manažmentu škôl, ich pedagogických a odborných zamestnancov.

Efektívny riaditeľ, angažovaný učiteľ a kompetentný šťastný žiak sú víziou firmy RAABE, ktorá vydáva odborné publikácie a materiály, metodiky, časopisy, pracovné zošity. Samozrejmosťou sú osobné konzultačné služby a odborné vzdelávanie. S obľúbenými učebnými materiálmi pre učiteľov a s pracovnými zošitmi pre žiakov sa firme darí úspešne spájať tradičné a moderné vyučovacie metódy. Všetky materiály vychádzajú zo štátnych vzdelávacích programov a sú hodnotnými učebnými podkladmi zastupujúcimi často aj chýbajúce učebnice v školských laviciach.

Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava
Slovenská republika  

Kontaktná osoba:

Mgr. Mária Zelenková
m.zelenkova@raabe.sk
+421/2/32661872

www.raabe.sk

Západočeská univerzita v Plzni (ČR)

Západočeská univerzita v Plzni je jedinou verejnou vysokoškolskou inštitúciou sídliacou v Plzenskom kraji. Univerzita má deväť fakúlt s viac ako 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy vyššieho vzdelávania. Takmer 14 tisíc študentov si môže vybrať zo širokej ponuky bakalárskych, magisterských a doktorských študijných programov.

Západočeská univerzita v Plzni má významné postavenie medzi univerzitami v Českej republike i v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Svoju tradíciu európskeho vysokoškolského vzdelávania upevnila na sklonku roku 2012 aj tým, že získala certifikát ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System), ktorý potvrdzuje, že študijné prostredie na tejto univerzite zodpovedá európskym štandardom. Pedagogická fakulta ako súčasť univerzity rozvíja široké spektrum programov v rámci celoživotného vzdelávania, hlavne programov zameraných na ďalšie vzdelávanie učiteľov.

Univerzitní ul., č. orientační 8
č.p. 2732, 306
14 Plzeň
Česká republika 

Kontaktná osoba:

PhDr. Ing. Ota Kéhar
kehar@kmt.zcu.cz

www.zcu.cz

 Trnavská univerzita v Trnave (SR)

Historická Trnavská univerzita (TU) je jedna z najstarších univerzít na Slovensku. Trnavská univerzita bola založená v roku 1635 kardinálom Petrom Pázmaňom. Súčasná Trnavská univerzita so sídlom v Trnave bola zriadená Slovenskou národnou radou zákonom č. 191/1992 Zb. s účinnosťou od 1. júla 1992. Pedagogická fakulta bola spolu s Fakultou humanistiky jednou z jej dvoch konštitutívnych fakúlt. 

Zriadil ju Akademický senát Trnavskej univerzity 1. septembra 1992. Pedagogická fakulta a celá Trnavská univerzita nadväzuje na slávnu históriu, hodnoty a odkaz pôvodnej Trnavskej univerzity (1635 – 1777), ktorá vychádzala z kresťanskej tradície a ako centrum vzdelanosti v stredoeurópskom regióne posúvala mesto a jeho okolie do európskych súvislostí. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity je v súčasnosti jednou z piatich fakúlt Trnavskej univerzity, z ktorých ako jediná poskytuje učiteľské vzdelávanie. Garantuje a zabezpečuje komplexné vzdelávanie učiteľov pre základné a stredné školy v jednotlivých akreditovaných študijných programoch. Zabezpečuje takisto neučiteľské vzdelávanie v oblasti sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva. Potvrdením kvalitnej úrovne výchovno­‑vzdelávacieho procesu je aj uplatnenie absolventov v praxi.

Hornopotočná 23
918 43 TRNAVA
Slovenská republika

Kontaktná osoba:

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
kristina.zoldosova@truni.sk

www.truni.sk

Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava (SK)

Šintavská škola vznikla pravdepodobne ako súčasť katolíckej fary. Prvá správa o škole pochádza zo 16. storočia. V roku 1779 mala škola jednu učebňu, v blízkosti ktorej sa nachádzal byt učiteľa a organistu. 

V roku 1958 bola dokončená nová budova školy a odovzdaná do užívania obce Šintava. Vzdelávací proces sa na novej škole začal 4. januára 1959. Dobudovanie školy na zariadenie úplnej prevádzky sa uskutočnilo až v roku 1975, kedy boli dokončené a do užívania odovzdané objekty telocvične, školskej družiny a školskej jedálne. Filozofiou školy je otvorená škola, ktorá slúži ako centrum vzdelávania, športu a kultúry. ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka je škola s právnou subjektivitou poskytujúca predprimárne vzdelávanie, primárne a nižšie stredné vzdelávanie, plniace povinnú školskú dochádzku.

Mierové námestie 10
925 51 Šintava
Slovenská republika  

Kontaktná osoba:

Základní škola J.Gutha-Jarkovského, Praha (CZ)

Základná škola J. Gutha-Jarkovského ponúka žiakom 9-ročnú vzdelávaciu štruktúru (od 1. po 9. ročník) rozdelenú na 1. stupeň (1. až 5. ročník) a druhý stupeň vzdelávania (6. až 9. ročník). Motto školy znie: dve kultúry, tri jazyky, čo znamená českú a taliansku kultúru a taliansky, český a anglický jazyk. 

Škola je podporovaná Ministerstvom školstva Českej republiky, talianskou ambasádou v Prahe a teší sa finančnej podpore spoločnosti Assicurazioni Generali. Cieľom školy je z každého žiaka vychovať európskeho a svetového občana, ktorého korene sú v bohatej českej a talianskej kultúre a ktorý ovláda anglický jazyk na úrovni dorozumievacieho jazyka a zároveň aj ako kľúčový nástroj súčasného digitálneho sveta, v ktorom žijeme. Absolventi školy sú výborne pripravení na ďalšie štúdium, či už v Čechách, alebo v Taliansku a tiež sa môžu rozhodnúť pre štúdium na anglicky hovoriacich školách. Škola poskytuje vzdelávanie podľa vlastného vzdelávacieho programu, iba žiaci 5. ročníka sa učia podľa vzdelávacieho programu Základná škola.

Truhlářská 22,
Praha 1, 110 00 
Česká republika

Kontaktná osoba:

Mgr. Kateřina Vogel Bulínová
kabul.vogel@gmail.com

www.truhla.cz/zakladniskola

Stiftung Louisenlund – súkromná internátna škola (DE)

Školu Louisenlund založil v roku 1949 Fridrich, vojvoda zo Schleswigu-Holsteinu. Zakladajúca rodina túžila dať mladým ľuďom šancu čeliť aktuálnym výzvam a zároveň slúžiť spoločnosti. Od roku 1978 je Louisenlund členom združenia „Round Square“, celosvetovej organizácie renomovaných nezávislých škôl. 

Louisenlund je štátom uznávaná, nezávislá škola s 350 študentmi a 130 zamestnancami a je jednou z najväčších a najznámejších internátnych škôl v Nemecku. Vzdelávacia škála školy Louisenlund zahŕňa kariérny tréning, multilingválne projekty a široký výber sociálnych aktivít kombinujúc tak vzdelávanie a bežný život jedinečným spôsobom. Štúdium na tejto škole má silný medzinárodný charakter. Študenti sa učia vyjadrovať sa v rôznych jazykoch a využívať tieto znalosti v triede. Učia sa vytvárať si pohľad na súčasný svet, ktorý prechádza procesom neustálej globalizácie. Z tohto dôvodu sa vzdelávanie v tejto škole nezameriava len na osvojenie si jazykov, ale tiež na porozumenie odlišným medzinárodným perspektívam.

Louisenlund 9
24357 Güby
Deutschland  

Kontaktná osoba:

M7 (SK)

Spoločnosť M7 s.r.o. založil v roku 2003 pôvodne ako Media7 s.r.o. Július Krištofík. Na začiatku to bola malá spoločnosť počítačových nadšencov, ktorí prinášali inovatívne riešenia v rýchlo sa meniacom priestore internetu. Hlavný prínos mala spoločnosť vo výrobe multimédií, webových stránok a v poskytovaní hostingu. 

V roku 2004 firma zmenila svoj názov na M7 s.r.o. Spoločnosť sa zameriava na programovanie webových stránok a informačných systémov na mieru, aktívne spolupracuje na kreatíve a spolu s reklamnými agentúrami ponúka zákazníkovi komplexné riešenia od stratégie cez kreatívu až po vývoj, technické zabezpečenie a podporu. Od roku 2005 firma aktívne spolupracuje s Ľuboslavom Janovcom, ktorý sa v roku 2011 stal v spoločnosti partnerom.

Významným míľnikom v živote spoločnosti sa stáva rok 2015, keď firma M7 vyhrala výberové konanie na dodanie Komplexného poradenského systému prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí (základne školy SR). Za tento projekt – KomposyT – získala firma špeciálne uznanie ITAPA 2015. ITAPA je od roku 2002 najvýznamnejším a najväčším podujatím na Slovensku, ktoré sa zaoberá informatizáciou verejnej správy (eGovernment).

Štúrova 11
81102 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktná osoba:

Ľuboslav Janovec
janovec@m7.sk

www.m7.sk

I - S.K.Y.P.E

Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education