This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
This project has been funded with the support of the Erasmus+ Programme

Ciele projektu

Počas 33 mesiacov existencie projektu I – S.K.Y.P.E. budeme pracovať na nasledovných tzv. intelektuálnych výstupoch, ktoré sú navzájom prepojené a spolu tvoria jeden celok:  

1. Metodická príručka pre učiteľov (O1)  

Príručka je určená pre učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni základnej školy a bude obsahovať praktické cvičenia, aktivity, metódy a techniky vyučovania využiteľné v praxi.  

Pracovné listy


Metodická príručka

2. Workshopy (O2)

Vybrané cielené aktivity ponúkajúce inovatívne spôsoby výučby prírodovedných predmetov na 1. stupni ZŠ.

Workshop

3. Online platforma (O3)

OER s dvojakým využitím – ako platforma slúžiaca učiteľom na vzájomné vymieňanie nápadov a príkladov dobrej praxe a zároveň ako voľne dostupný interaktívny zdroj materiálov, videí, výsledkov projektu pre všetkých.  

online platforma

4. Koncept výuky prírodovedných predmetov na 1. stupni ZŠ (O4)

Koncept bude slúžiť ako podklad pre budúcu školskú reformu a národné kurikulum v oblasti prírodovedných predmetov.

NÁVRH ODPORÚČANÍ
I - S.K.Y.P.E

Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education