This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
This project has been funded with the support of the Erasmus+ Programme

O projekte

Číslo projektu: 2016-1-SK01-KA201-022549
Erasmus+; Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá

Zručnosti v prírodovedných predmetoch sa stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou základnej gramotnosti v súčasnej poznatkovej ekonomike. Aby Európa naďalej pokračovala v raste, pociťujeme silnú potrebu vychovávať vedecky uvedomelých občanov, ktorí budú schopní robiť inteligentné rozhodnutia a rozvíjať kritické myslenie.

Množstvo vzdelávacích stratégií Európskej únie a rôznych výskumných analýz potvrdilo, že motivácia by mala byť medzi mladými ľuďmi podporovaná už v ranom vzdelávaní. Ak sa táto príležitosť nevyužije, môže to viesť k mnohým navzájom súvisiacim problémom v neskorších obdobiach života mladých ľudí, a to: podpriemerný výkon v základných zručnostiach, nízky záujem o vedecky orientované štúdium a následne výber povolania, rozdiel medzi súčasným technologicky orientovaným pracovným trhom a reálnymi kompetenciami, ktorými mladí ľudia disponujú.

1. októbra 2016 začalo odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, so sídlom v Bratislave, realizovať nadnárodný projekt s názvom I – S.K.Y.P.E., ktorý je zameraný práve na podporu učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni základných škôl. Projekt I – S.K.Y.P.E. je financovaný s podporou Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – Erasmus+.

Učiteľ v centre pozornosti

Učiteľ je vo vzdelávaní stále vnímaný ako kľúčový faktor, ktorý môže mať zásadný vplyv na súčasné potreby a systémovú reformu. Posilnenie profesijného profilu učiteľa si však vyžaduje jeho neustály a kontinuálny rozvoj. 
Na základe výsledkov prieskumov väčšina učiteľov pociťuje nedostatok sebadôvery vyučovať prírodovedné predmety na 1. stupni základnej školy, a to z dôvodu nedostatku dostupných zdrojov a nápadov, ako motivovať žiakov, a tiež kvôli špecifickosti kurikula a učebných osnov prírodovedných predmetov.

Naším zámerom je, aby projekt I – S.K.Y.P.E. mal výrazný vplyv na vzdelávací systém, tak na národnej, ako aj na európskej úrovni, prostredníctvom výmeny vedomostí a skúseností medzi školami, univerzitami, vedeckými združeniami a firmami.

Zameranie projektu

 • podporu učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni ZŠ prostredníctvom inovatívnych materiálov, nástrojov podporujúcich interaktívne vzdelávanie a možnosti deliť sa o príklady dobrej praxe z celej Európy;
 • zlepšenie prírodovednej gramotnosti detí prostredníctvom efektívnejších a inovatívnejších metód učenia, ktoré podporujú otvorené a inovatívne vzdelávanie vsadené do digitálnej éry;
 • propagáciu vedy a prírodovedných predmetov na primárnom stupni vzdelávania za účelom prispenia k zvyšujúcej sa konkurencieschopnosti a zamestnanosti mladých ľudí v Európe.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou projektu I – S.K.Y.P.E. sú najmä učitelia prírodovedných predmetov na 1. stupni základnej školy, ale tiež žiaci vo veku 6 až 10 rokov a v neposlednom rade politicky činné osoby zodpovedné za tvorbu vzdelávacích postupov v štáte. Očakáva sa, že do rozličných aktivít tohto projektu sa zapojí viac ako 5 500 učiteľov 1. stupňa ZŠ, žiakov, politikov a akademikov.

Ciele a aktivity projektu

 • navrhnúť, vytvoriť, otestovať a validovať metodickú príručku pre učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni základnej školy;

 • vytvoriť štruktúru a v praxi zrealizovať workshopy ponúkajúce učiteľom alternatívne a inovatívne spôsoby učenia prírodovedných predmetov na 1. stupni základnej školy;

 • vytvoriť a spustiť online platformu I – S.K.Y.P.E. (voľne prístupný interaktívny nástroj), ktorá bude slúžiť ako zdroj projektových materiálov, demo videí z workshopov, výsledky z testovacej a pilotnej fázy projektu a tiež ako platforma na výmenu nápadov a príkladov dobrej praxe;

 • navrhnúť, vytvoriť a predstaviť návrh konceptu reformy vzdelávania v oblasti prírodovedných predmetov;

 • zorganizovať medzinárodnú konferenciu, ktorej cieľom bude šírenie výsledkov projektu.

Tento projekt bol financovaný s podporou programu Erasmus +, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Výstupy projektu

 • metodická príručka pre učiteľov,
 • workshopy,
 • online platforma,
 • koncept reformy vzdelávania v oblasti prírodovedných predmetov.
VIAC
I - S.K.Y.P.E

Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education