This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
This project has been funded with the support of the Erasmus+ Programme

O projektu

Číslo projektu: 2016-1-SK01-KA201-022549
Erasmus+; Klíčová akce 2: Strategické partnerství

Zručnosti v přírodovědných předmětech se stávají čím dál tím důležitější součástí základní gramotnosti v současné poznatkové ekonomice. Aby Evropa nadále pokračovala v růstu, pociťujeme silnou potřebu vychovávat vědecky uvědomělé občany, kteří budou schopní dělat inteligentní rozhodnutí a rozvíjet kritické myšlení.

Množství vzdělávacích strategií Evropské unie a různých výzkumných analýz potvrdilo, že motivace by měla být mezi mladými lidmi podporovaná už v raném vzdělávání. Pokud se tato příležitost nevyužije, může to vést k mnohým navzájem souvisejícím problémům v pozdějších obdobích života mladých lidí, a to: podprůměrný výkon v základných zručnostech, nízký zájem o vědecky orientované studium a následně výběr povolaní, rozdíl mezi současným technologicky orientovaným pracovním trhem a reálnými kompetencemi, kterými mladí lidé disponují.

Dne 1. října 2016 začalo odborné nakladatelství Dr. Josef Raabe Slovensko, se sídlem v Bratislavě, realizovat nadnárodní projekt s názvem I – S.K.Y.P.E., který je zaměřený právě na podporu učitelů přírodovědných předmětů na 1. stupni základních škol. Projekt I – S.K.Y.P.E. je financovaný s podporou Evropského programu pro vzdělávaní, odbornou přípravu, mládež a sport – Erasmus+.

Učitel jako klíčový faktor

Učitel je ve vzdělávání stále vnímaný jako klíčový faktor, který může mít zásadní vliv na současné potřeby a systémovou reformu. Posilnění profesního profilu učitele si však vyžaduje jeho neustálý a kontinuální rozvoj. 

Na základě výsledků průzkumu většina učitelů pociťuje nedostatek sebedůvěry vyučovat přírodovědné předměty na 1. stupni základní školy, a to z důvodu nedostatku dostupných zdrojů a nápadů, jak motivovat žáky, a také kvůli specifičnosti kurikula a učebných osnov přírodovědných předmětů.

Naším záměrem je, aby projekt I – S.K.Y.P.E. měl výrazný vliv na vzdělávací systém, tak na národní, jako i na evropské úrovni, prostřednictvím výměny vědomostí a zkušeností mezi školami, univerzitami, vědeckými sdruženími a firmami.

Projekt je zaměřený na:

 • podporu učitelů přírodovědných předmětů na 1. stupni ZŠ prostřednictvím inovativních materiálů, nástrojů podporující interaktivní vzdělávání a možnosti dělit se o příklady dobré praxe z celé Evropy;
 • zlepšení přírodovědné gramotnosti dětí prostřednictvím efektivnějších a inovativních metod učení, které podporují otevřené a inovativní vzdělávaní posazené do digitální éry;
 • propagaci vědy a přírodovědných předmětů na primárním stupni vzdělávání za účelem přispění ke zvyšující se konkurenceschopnosti a zaměstnanosti mladých lidí v Evropě.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu I – S.K.Y.P.E. jsou zejména učitelé přírodovědných předmětů na 1. stupni základní školy, ale také žáci ve věku 6 až 10 roků a v neposlední řadě politicky činné osoby zodpovědné za tvorbu vzdělávacích postupů ve státě. Očekává se, že do rozličných aktivit tohoto projektu se zapojí více jak 5 500 učitelů 1. stupně ZŠ, žáků, politiků a akademiků.

Cíle a aktivity projektu:

 • navrhnout, vytvořit, otestovat a validovat metodickou příručku pro učitele přírodovědných předmětů na 1. stupni základní školy;
 • vytvořit strukturu a v praxi zrealizovat workshopy nabízející učitelům alternativní a inovativní způsoby učení přírodovědných předmětů na 1. stupni základní školy;
 • vytvořit a spustit online platformu I – S.K.Y.P.E. (volně přístupný interaktivní nástroj), která bude sloužit jako zdroj projektových materiálů, demo videí z workshopů, výsledky z testovací a pilotní fáze projektu a také jako platforma na výměnu nápadů a příkladů dobré praxe;
 • navrhnout, vytvořit a představit návrh konceptu reformy vzdělávaní v oblasti přírodovědných předmětů;
 • zorganizovat mezinárodní konferenci, jejímž cílem bude šíření výsledků projektu.

Tento projekt byl financovaný s podporou programu Erasmus+, Klíčová akce 2, Strategické partnerství ve školním vzdělávání.

Tato publikace (dokument) reprezentuje výhradně názor autora a SAAIC – Národní agentura programu Erasmus+ ani Evropská komise nezodpovídá za jakékoli použití informací obsažených v této publikaci (dokumentu).

Výstupy projektu

 • metodická příručka pro učitele,
 • workshopy,
 • online platforma,
 • koncept reformy vzdělávání v oblasti přírodovědných předmětů.
VÍCE
I - S.K.Y.P.E

Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education